Overslaan en naar de inhoud gaan
Switch Language

Algemene verkoopvoorwaarden van Alliance Automotive Group Benelux B.V.

1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer [●] en zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, hoe ook genaamd, betreffende door Alliance Automotive Group Benelux B.V., en/of haar (van tijd tot tijd tot de groep behorende) dochtervennootschappen, waaronder in ieder geval tevens begrepen Alliance Automotive Trading B.V. en Alliance Automotive Services B.V., tevens handelend onder de naam PartsPoint (hierna te noemen Alliance Automotive), aan derden (hierna te noemen de wederpartij) te verrichten leveringen van producten en/of diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden, hoe ook genaamd, van de wederpartij of van derden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Alliance Automotive zijn geheel vrijblijvend en binden Alliance Automotive niet.

2.2 Indien in een offerte of aanbieding een vervaltermijn is opgenomen, is Alliance Automotive, na het verstrijken van deze termijn, niet meer gehouden haar aanbod te handhaven.

2.3 Aan een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze algemene verkoopvoorwaarden, hoeft niet altijd een offerte of aanbieding vooraf te gaan.

2.4 Iedere offerte of aanbieding is gebaseerd op een uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en werkuren.

3 OVEREENKOMSTEN

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, dan wel nadat door Alliance Automotive een begin van uitvoering is gegeven aan de opdracht tot levering van een product of dienst. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld omwille van de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, door Alliance Automotive geen opdrachtbevestiging verzonden, wordt de factuur als zodanig beschouwd.

3.2 Een aanvaarding die van het door Alliance Automotive gedane aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en kan te allen tijde door Alliance Automotive worden verworpen. In dat geval komt er slechts een overeenkomst tot stand indien en voor zover Alliance Automotive uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de door de wederpartij aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen op het aanbod dat Alliance Automotive oorspronkelijk deed.

3.3 Alliance Automotive behoudt zich te allen tijde het recht voor een door de wederpartij reeds aanvaard aanbod, al dan niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, binnen een redelijke termijn nadat Alliance Automotive van deze aanvaarding in kennis is gesteld, te herroepen. Herroeping van een door de wederpartij reeds aanvaard aanbod zal voor Alliance Automotive nimmer leiden tot enigerlei vorm van schadeplichtigheid. Het hiervoor omschreven recht op herroeping van een reeds aanvaard aanbod vervalt, zodra Alliance Automotive daartoe een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft verzonden.

3.4 Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere rechtshandelingen binden Alliance Automotive slechts indien deze zijn verricht door uitdrukkelijk schriftelijk gevolmachtigden of anderszins vertegenwoordigingsbevoegden van Alliance Automotive.

4 ANNULERINGEN

4.1 Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alliance Automotive. Indien Alliance Automotive instemt met annulering van de overeenkomst, heeft deze steeds het recht om, ten gevolge van winstderving, 10% van de hoofdsom bij de wederpartij in rekening te brengen. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle door Alliance Automotive in verband met de overeenkomst reeds gemaakte kosten en geleden en nog te lijden schade aan Alliance Automotive te voldoen.

4.2 Overeenkomsten die zien op speciaal door Alliance Automotive ten behoeve van de wederpartij in te kopen producten, kunnen niet worden geannuleerd, tenzij betreffende producten nog niet door Alliance Automotive zijn ingekocht en Alliance Automotive de inkoop ervan zelf nog kan annuleren. Ook in zodanige gevallen zal het in het voorgaande lid gestelde van toepassing zijn.

4.3 De wederpartij kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door Alliance Automotive reeds is gepresteerd.

4.4 Annulering door de wederpartij dient steeds middels een aan Alliance Automotive gericht aangetekend schrijven te geschieden.

5 LEVERING EN RECLAMES

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering EXW (af fabriek). Een product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de wederpartij beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gebracht.

5.2 Levertermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Alliance Automotive niet bindend, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5.3 Overschrijding van de levertermijn, danwel niet-levering, kan de wederpartij slechts recht op schadevergoeding geven, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien Alliance Automotive aansprakelijk is wegens overschrijding van een levertermijn, wordt deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot die schade waarvoor Alliance Automotive verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn. Gevolgschade is altijd uitgesloten.

5.4 Producten die na het verstrijken van de levertermijn niet zijn afgenomen door de wederpartij, blijven ter beschikking van Alliance Automotive en worden door Alliance Automotive voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen.

5.5   De wederpartij is verplicht geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen of beschadigingen en deze zo spoedig mogelijk, doch in geval van zichtbare gebreken uiterlijk binnen een termijn van drie dagen nadat de levering van de producten heeft plaatsgevonden of de uitvoering van de werkzaamheden is verricht, schriftelijk aan Alliance Automotive kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Reclamering in geval van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de toepasselijke garantietermijn, eveneens door middel van een gespecificeerde, schriftelijke mededeling plaats te vinden. Bij overschrijding van genoemde termijnen vervalt ter zake van betreffende gebreken elke aanspraak jegens Alliance Automotive. Rechtsvorderingen met betrekking tot tekortkomingen of beschadigingen dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

5.6 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.

5.7 Indien de wederpartij niet binnen de in lid 5 genoemde termijn heeft gereclameerd wordt hij geacht het geleverde akkoord bevonden te hebben en verliest hij alle rechten en bevoegdheden dewelke hem op grond van de wet op dit punt ten dienste staan.

6 WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

6.1 De door Alliance Automotive geleverde producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.

6.2 Indien er tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering gewijzigde wettelijke voorschriften in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7 GARANTIE

7.1 Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die de wederpartij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

7.2 Alliance Automotive staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

7.3 Alliance Automotive verleent op de door haar geleverde producten geen andere garantie dan die welke door haar leveranciers wordt verstrekt. Betreffende garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.

7.4 De door Alliance Automotive door middel van haar leveranciers verstrekte garantie houdt in dat Alliance Automotive de producten zal vervangen nadat zij de gebrekkige, retour gezonden producten van de wederpartij ontvangen heeft. Garantie verplicht Alliance Automotive niet tot creditering van enige factuurbedragen over te gaan.

7.5 Alliance Automotive verleent geen garantie op geleverde tweedehands producten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.6 De aanspraken op garantie vervallen:

a. indien de wederpartij Alliance Automotive niet binnen vijf dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, gespecificeerd schriftelijk van de gebreken in kennis heeft gesteld;

b. indien de wederpartij niet kan aantonen dat de door Alliance Automotive, danwel de door betreffende leverancier, verstrekte instructies en aanwijzingen voor gebruik, onderhoud en bediening correct zijn opgevolgd;

c. indien derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alliance Automotive werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht;

d. indien de wederpartij niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst.

e. vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.

7.7 Indien Alliance Automotive ter nakoming van zijn garantieverplichtingen producten vervangt, worden de vervangen producten eigendom van Alliance Automotive.

7.8 Alliance Automotive staat niet in voor de capaciteit, eigenschappen of wettelijke toelaatbaarheid van door Alliance Automotive geleverde producten, indien deze op een andere dan de beoogde wijze worden gebruikt of indien door derden zonder toestemming van Alliance Automotive wijzigingen aan de producten worden aangebracht.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

8.1 Alle door of namens Alliance Automotive geleverde producten blijven eigendom van Alliance Automotive en voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment waarop alle vorderingen, die Alliance Automotive uit hoofde van enige overeenkomst op de wederpartij heeft of verkrijgt, volledig zijn voldaan. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alliance Automotive, is de wederpartij niet gerechtigd deze producten te bezwaren.

8.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze algemene verkoopvoorwaarden of uit andere hoofde na te komen, is Alliance Automotive gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de producten terug te nemen. In een voorkomend geval is Alliance Automotive gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de door haar geleverde producten. De wederpartij zal Alliance Automotive alsdan bovendien alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

8.3 De wederpartij is verplicht Alliance Automotive terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Alliance Automotive rust.

8.4 Tot zekerheid voor een correcte betaling van alle vorderingen, uit hoofde van de overeenkomst voor de levering van onderdelen, accessoires en overige producten en diensten, verkrijgt Alliance Automotive daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de wederpartij, een stil pandrecht tot zekerheid op alle producten die Alliance Automotive geleverd heeft en die zich nog onder de wederpartij bevinden.

8.5 De door Alliance Automotive geleverde producten zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs indien het eigendom nog niet is overgedragen. De wederpartij is verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de producten voldoende te verzekeren tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico. De wederpartij wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot het tijdstip van volledige betaling, aan Alliance Automotive te hebben gecedeerd. Op verzoek van Alliance Automotive dient de wederpartij opgave te doen van de betrokken verzekeringsmaatschappij.

8.6 Alliance Automotive is niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij, voor diens aansprakelijkheid als houder van de producten.

8.7 De wederpartij vrijwaart Alliance Automotive voor aanspraken die derden op Alliance Automotive hebben of krijgen en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

8.8 Indien de wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet voldoet, is Alliance Automotive te allen tijde gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op al die zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die zij, in het kader van de overeenkomst, feitelijk onder zich heeft.

9 RETOUREN

9.1 Retourzending van producten, anders dan vanwege foutieve levering, is alleen dan mogelijk indien Alliance Automotive zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

9.2 Producten die niet in goede staat verkeren, danwel waarvan de verpakking niet (meer) in goede staat is, kunnen niet aan Alliance Automotive worden geretourneerd, zulks enkel en alleen ter beoordeling van Alliance Automotive.

9.3 Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop de datum en het nummer van de afleveringsbon, c.q. de factuur van Alliance Automotive weergegeven zijn. Producten waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door Alliance Automotive geleverd zijn, komen niet voor creditering in aanmerking. Zulks geldt evenzo voor producten waarvan het aantal niet overeenkomst met de standaard verpakkingseenheid.

9.4 Creditnota’s die betrekking hebben op de door de wederpartij retour gezonden producten, worden berekend volgens de op de datum van creditering geldende prijzen en kortingen. Het bedrag van de creditnota zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag van de hierop betrekking hebbende debet factuur.

10 PRIJZEN

10.1 De door Alliance Automotive opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten. De door Alliance Automotive opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, zoals deze gelden op de dag van de aanbieding.

10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen gebaseerd op levering EXW (af fabriek).

10.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de toepasselijke kostprijsfactoren, zoals die van loonkosten, materialen, belastingen, premies, accijnzen, koersen van buitenlandse valuta's, een verhoging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Alliance Automotive gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

10.4 Na een prijswijziging is Alliance Automotive gerechtigd een eventueel overeengekomen termijnbetaling naar evenredigheid aan te passen.

11 BETALINGSCONDITIES

11.1 Betaling door de wederpartij dient, onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling, uiterlijk te geschieden bij aflevering van de producten c.q. na het verlenen van de diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Alliance Automotive aangewezen bankrekening en zonder enigerlei verrekening of inhouding anders dan voornoemd.

11.2 Alliance Automotive is te allen tijde gerechtigd de wederpartij om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen. Bij overschrijding door de wederpartij van enige door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kredietlimiet, kan levering van een product of dienst slechts geschieden na vooruitbetaling.

11.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden in euro.

11.4 De wederpartij is in gebreke, zonder dat hiertoe enige nadere ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met Alliance Automotive, deze algemene verkoopvoorwaarden of de wet.

11.5 De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of indien haar onder curatelestelling is aangevraagd, indien enig beslag op producten en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd en indien deze overlijdt of in liquidatie treedt.

11.6 Indien betaling van een factuur niet tijdig heeft plaatsgevonden, is Alliance Automotive gerechtigd, na het verstrijken van betreffende termijn, bij de wederpartij, indien toepasselijk met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een vertragingsrente van 1,5% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt berekend.

11.7 De wederpartij is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente al die kosten verschuldigd, die door zijn niet of niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, advocaat- en deurwaarderskosten daaronder begrepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150, vermeerderd met de verschuldigde btw.

11.8 Indien Alliance Automotive het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze, naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

12 ONTBINDING

12.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor haar uit enige met Alliance Automotive gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling, onder curatelestelling van de wederpartij of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt zij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Alliance Automotive gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling, elk van deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder hierbij jegens de wederpartij of derden gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding en onverminderd de aan Alliance Automotive verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Alliance Automotive op vergoeding van de gederfde winst, gemaakte kosten en overige geleden en nog te lijden schade.

12.2 Indien het bepaalde in het eerste lid zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Alliance Automotive in ieder geval recht op een schadevergoeding ten belope van minimaal de hoogte van dit voordeel, zulks onverminderd de aan Alliance Automotive op grond van de overeenkomst, deze algemene verkoopvoorwaarden en de wet verder toekomende rechten.

13 OVERMACHT

13.1 Alliance Automotive heeft het recht, hiertoe gedwongen door overmacht, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden danwel op te schorten, zonder hierbij gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadeloosstelling.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle oorzaken die redelijkerwijze buiten de invloedssfeer van Alliance Automotive vallen (waaronder oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, epidemieën of pandemieën,  weersinvloeden, stakingen in het eigen bedrijf of een toeleveringsbedrijf, niet-tijdige of verkeerde leveringen van toeleveringsbedrijven, etc.) en die een gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst in de weg staan.

13.3 Indien de overmacht situatie slechts van tijdelijke aard is, heeft Alliance Automotive mede het recht de uitvoering van de opdracht tot levering op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht situatie is geëindigd.

13.4 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt door een omstandigheid die niet aan Alliance Automotive kan worden toegerekend, heeft Alliance Automotive met betrekking tot hetgeen reeds gepresteerd is recht op betaling door de wederpartij van betreffend gedeelte van de overeengekomen prijs, plus eventueel gemaakte kosten.

13.5 Indien er sprake is van het onmogelijk worden van de levering door toedoen van de wederpartij of overheidsbepalingen, heeft Alliance Automotive recht op betaling door de wederpartij van de overeengekomen prijs, vermeerderd met eventuele kosten, en verminderd met de bespaarde kosten door niet-voltooiing.

14 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

14.1 Indien blijkt dat een aan Alliance Automotive verstrekte opdracht of een gedeelte daarvan, door een omstandigheid die niet te wijten is aan Alliance Automotive, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zal Alliance Automotive de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Alliance Automotive geeft hierbij de financiële gevolgen aan, waarbij de overeengekomen wijziging als meerwerk danwel minderwerk zal worden verrekend.

15 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

15.1 Alliance Automotive is slechts aansprakelijk voor schade, toegebracht aan de wederpartij of aan derden, die het uitsluitend en rechtstreeks gevolg is van opzet en/of grove schuld van Alliance Automotive, zulks onder het voorbehoud dat slechts die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen Alliance Automotive verzekerd is, danwel op grond van de gebruiken in haar branche verzekerd had dienen te zijn.

15.2 Alliance Automotive is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opzet en/of grove schuld van hulppersonen.

15.3 In geval Alliance Automotive, in afwijking van het hiervoor gestelde, aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade is niet te wijten aan opzet of grove schuld van Alliance Automotive, dan is de aansprakelijkheid van Alliance Automotive steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade waaronder begrepen derving van inkomsten. De aansprakelijkheid van Alliance Automotive wordt voorts beperkt tot die schade en maximaal die bedragen waartegen Alliance Automotive verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

15.4 Het in het vorige lid gestelde geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid ingevolge de overeenkomst, de algemene verkoopvoorwaarden of de wet niet reeds verder is beperkt.

15.5 De wederpartij vrijwaart Alliance Automotive tegen alle aanspraken ter zake van eventueel door of in verband met het product danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van Alliance Automotive jegens de wederpartij ingevolge het bepaalde in deze algemene verkoopvoorwaarden.

15.6 De wederpartij vrijwaart Alliance Automotive tegen alle aanspraken van hem of derden veroorzaakt door een gebrek in het product welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de wederpartij of van zijn ondergeschikten.

15.7 Indien in een gerechtelijke procedure enig in dit artikel genoemde bepaling als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding uitsluitend in aanmerking, die schade waarvoor Alliance Automotive verzekerd is en tot het maximum waarvoor Alliance Automotive verzekerd is, danwel waarvoor Alliance Automotive zich redelijkerwijs had behoren te verzekeren, mede gelet op de ter zake in de branche geldende gebruiken.

16 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1 Alliance Automotive behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, software, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

16.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alliance Automotive, mogen de in het voorgaande lid genoemde rechten niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt dan de wijze van gebruik zoals met Alliance Automotive is overeengekomen en/of voor een ander doel dan waarvoor ze in gebruik zijn gegeven.

16.3 De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle door Alliance Automotive aan hem of een van zijn ondergeschikten ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al datgene waarop het in het eerste lid gestelde betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens van Alliance Automotive. De wederpartij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als deze bepaling.

16.4 Alliance Automotive behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de door Alliance Automotive verleende diensten, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij althans geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

17 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Alle geschillen, welke ook en hoe ook genaamd - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de wederpartij en Alliance Automotive mochten ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Gelderland.

17.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.3 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende producten waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 

Alliance Automotive Group Benelux B.V.
April 2021